Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:329 Utkom från trycket den 3 juni 2008Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 22 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188. föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.12 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2007:174. Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 14 kap. 2 § femte–sjunde styckena samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt sistnämnda paragraf nionde stycket uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i det stycket.Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnasuppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)