Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:939 Utkom från trycket den 2 december 2008Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 20 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26. föreskrivs att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.4 kap.6 §6 §Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 6–13 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)