Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 3 och 6 a §§ samt rubriken närmast före 16 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Överklagande och verkställighet av beslut

16 kap.

16 kap. 3 §

2 Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om
  • – ansökan enligt 2 kap. 3 §,
  • – bistånd enligt 4 kap. 1 §,
  • – vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
  • – förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
  • – medgivande enligt 6 kap. 6 §,
  • – medgivande enligt 6 kap. 12 §,
  • – återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
  • – samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
  • – avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.
På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

16 kap. 6 a §

3 En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.
Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga verkställandet.
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

SFS 2008:965

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61.
Senaste lydelse 2004:770.
Senaste lydelse 2006:495.