Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring2 ska ha följande lydelse.

20 kap.

20 kap. 11 a §

3 Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller inte avvisningsbeslut som har meddelats av Försäkringskassan.

SFS 2008:1243

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96.
Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 2004:781. Ändringen innebär att första stycket upphävs.