Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:340 Utkom från trycket den 12 maj 2009Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 29 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220. föreskrivs att 2 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.2 §2 §Med förskoleverksamhet avses i denna lag förskola och pedagogisk omsorg enligt 2 a kap. skollagen (1985:1100).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)