Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

27 §

2 Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser
  • 1. insatser för en enskild enligt 9 §,
  • 2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
  • 3. återbetalning enligt 12 §,
  • 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
  • 5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
  • 6. omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller
  • 7. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 23 b § gäller i tilllämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

SFS 2009:454

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.
Senaste lydelse 2005:125.