Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:549 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249. föreskrivs att 5 kap. 10 § samt rubriken närmast före 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.Personer som vårdar eller stödjer närstående5 kap.10 §10 §Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDMarianne Jenryd(Socialdepartementet)