Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 10 § samt rubriken närmast före 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Personer som vårdar eller stödjer närstående

5 kap.

5 kap. 10 §

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

SFS 2009:549

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249.