Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:598 Utkom från trycket den 9 juni 2009Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;utfärdad den 28 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259. föreskrivs att 41 och 44 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.41 §41 § Senaste lydelse 2003:420. Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, när nämnden harbeslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas,fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla,med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, ellerbeslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas.44 §44 §Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud ska dömas till böter.Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller Socialstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)