Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:726 Utkom från trycket den 30 juni 2009Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 11 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272. föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.5 kap.6 §6 §Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)