Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 20 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2 ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".


SFS 2009:778

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.
Lagen omtryckt 1982:120.

Senaste lydelse av 20 kap. 11 § 2007:999.