Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:800 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 5, 11, 15, 18, 18 a, 38, 39, 44 och 47 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fallSenaste lydelse av11 § 2005:46715 § 2005:46718 § 2005:46718 a § 2005:46738 § 1994:9639 § 2005:46744 § 2005:46747 § 2005:467. ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)