Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 27 och 28 c §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade2 ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.


SFS 2009:813

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.
Senaste lydelse av

27 § 2009:597

28 c § 2009:597.