Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1016 Utkom från trycket den 3 november 2009Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 22 oktober 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4. föreskrivs att 15 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.15 §15 § Senaste lydelse 2009:551. Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ta del av uppgifter om sådana ersättningar åt enskild som anges i 5 § första stycket 1 och 3–6, 5 § första stycket 7 och 8 respektive 5 § första stycket 2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till nämnden.Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)