Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:52 Utkom från trycket den 16 februari 2010Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 4 februari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:57, bet. 2009/10:SoU6 rskr. 2009/10:179. föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 §Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)