Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:207 Utkom från trycket den 30 mars 2010Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 18 mars 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208. föreskrivs i fråga om lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag Senaste lydelse av 16 § 2009:551. dels att 16 § ska upphöra att gälla, dels att 5 och 15 §§ ska ha följande lydelse.5 §5 §Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del därav fårföräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring,arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program,sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäkring efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring,ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension,äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, ellerersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make eller sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersättningar som anges i första stycket 1–9. Detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin make.15 §15 § Senaste lydelse 2009:1016. Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ta del av uppgifter om sådana ersättningar åt enskild som anges i 5 § första stycket 1, 3–6 och 9, 5 § första stycket 7 och 8 respektive 5 § första stycket 2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till nämnden.Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar betalas ut.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)