Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:250 Utkom från trycket den 13 april 2010Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 31 mars 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214. föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2001:847. Den enskildes avgifter fårför hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDMarianne Jenryd(Socialdepartementet)