Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 5 §

2 Den enskildes avgifter får
  • 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,
  • 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet.

SFS 2010:250

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.
Senaste lydelse 2001:847.