Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:625 Utkom från trycket den 22 juni 2010Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 10 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317. föreskrivs att 11 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Senaste lydelse 2005:489. ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnnika Lowén(Justitiedepartementet)