Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

dels att 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 2–4 §§ och 13 § ska ha följande lydelse.

2 §

Med dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

3 §

Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

4 §

2 Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).

13 §

Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2010:1067

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.
Senaste lydelse 2006:1115.