Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1300 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2009:551. En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett men inte tre år under förutsättning att barnetär folkbokfört i kommunen, ochinte har en plats i förskoleverksamhet som avser heltid.Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med anledning av barnets födelse enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som avses i 33 och 34 §§ i nämnda kapitel. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån.Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.5 §5 § Senaste lydelse 2010:207. Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del därav fårföräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken,arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program,sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, ellerersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make eller sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersättningar som anges i första stycket 1–9. Detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin make.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)