Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1323 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6. föreskrivs att 11 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2009:551. Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt belopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vårdnadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemenEUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapenEGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408)..På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)