Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:491 Utkom från trycket den 24 maj 2011Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 12 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236. föreskrivs att 21 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.21 §21 § Senaste lydelse 2006:935. Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om följande:vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,när den dömde friges, om den dömde förflyttas,om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, ochom den dömde rymmer.Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet behöver inte lämnas, när en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den dömdes egen säkerhet.Underrättelse till målsägande om frigivning ska lämnas i lämplig tid före frigivningen. I andra fall ska underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt. Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSGöran Nilsson(Justitiedepartementet)