Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:737 Utkom från trycket den 21 juni 2011Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall;utfärdad den 9 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284. föreskrivs att 32 a § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.32 a §32 a § Senaste lydelse 2005:467. Den intagne är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den intagne är påverkad av något sådant medel eller någon sådan vara.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)