Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012

Utkom från trycket den 20 september 20111
utfärdad den 8 september 2011.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 000 kronor respektive 44 900 kronor för år 20121) .

1)

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är höjda med 1 200 kronor vardera i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2011 (2010:1132).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1015

(Utkom d. 20 sept. 2011.)