Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1086 Utkom från trycket den 1 november 2011Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 20 oktober 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:146, bet. 2011/12:SfU4, rskr. 2011/12:15. föreskrivs att 6 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.6 §6 §Om vårdnadsbidrag för ett barn, på begäran av den eller de vårdnadshavare som har fått bidraget, inte längre ska lämnas får kommunen tidigast åter börja lämna vårdnadsbidrag för samma barn från och med den fjärde kalendermånaden efter den månad för vilken vårdnadsbidraget senast lämnades. Detta gäller dock inte om vårdnadsbidrag inte längre ska lämnas av anledning som avses i 5 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)