Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1170 Utkom från trycket den 6 december 2011Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;utfärdad den 24 november 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21. föreskrivs att 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.21 a §21 a § Senaste lydelse 2006:616. Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut omavvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, ellerutlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1–9 har verkställts.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)