Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1172 Utkom från trycket den 6 december 2011Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 24 november 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21. föreskrivs att 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska ha följande lydelse.10 a §10 a § Senaste lydelse 2000:179. Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a och 19 b §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGöran Nilsson(Justitiedepartementet)