Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1407 Utkom från trycket den 13 december 2011Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29. föreskrivs att 11 kap. 11 b § och 12 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.11 kap.11 b §11 b § Senaste lydelse 2009:596. Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.12 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2009:496. Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämnauppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten, ochde uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)