Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1518 Utkom från trycket den 23 december 2011Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 15 december 2011.Enligt riksdagens beslutBet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85. föreskrivs att 8 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.8 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2010:1284. Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.Inkomsten ska beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96–98 kap., särskilt bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a–103 e kap. samma balk. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)