Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.

10 kap. 5 §

2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
  • – 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
  • – 2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,
  • – 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
  • – 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
  • – 6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden,
  • – 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,
  • – 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,
  • – 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,
  • – 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

SFS 2012:132

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150.
Senaste lydelse 2010:1284.