Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:132 Utkom från trycket den 3 april 2012Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 22 mars 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150. föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.10 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2010:1284. Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden,6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)