Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 11 a och 11 b §§, samt närmast före 6 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

Placering av ett barn över nationsgränserna

6 kap. 11 a §

Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige endast om
 • 1. det är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,
 • 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,
 • 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden,
 • 4. förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,
 • 5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, och
 • 6. placeringen sker med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20002 eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

6 kap. 11 b §

Socialnämnden får placera ett barn i ett annat land endast om
 • 1. det är bäst för barnet att placeras där, särskilt med beaktande av barnets anknytning dit,
 • 2. barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,
 • 3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till placeringen,
 • 4. socialnämnden genom en överenskommelse med den behöriga myndigheten i det land där barnet ska placeras har gjort det möjligt att följa upp placeringen, och
 • 5. landet har en tillfredsställande ordning i fråga om tillsyn.

10 kap.

10 kap. 4 §

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.

SFS 2012:321

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.
EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).