Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:321 Utkom från trycket den 11 juni 2012Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 31 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219. föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 11 a och 11 b §§, samt närmast före 6 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.6 kap. Placering av ett barn över nationsgränserna11 a §11 a §Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige endast omdet är bäst för barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets anknytning hit,barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden,förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av nämnden,barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd behövs, ochplaceringen sker med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201). eller med stöd av den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.11 b §11 b §Socialnämnden får placera ett barn i ett annat land endast omdet är bäst för barnet att placeras där, särskilt med beaktande av barnets anknytning dit,barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts,barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till placeringen,socialnämnden genom en överenskommelse med den behöriga myndigheten i det land där barnet ska placeras har gjort det möjligt att följa upp placeringen, ochlandet har en tillfredsställande ordning i fråga om tillsyn.10 kap.4 §4 §Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)