Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013

Utkom från trycket den 11 september 2012
utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 20131) .

1)

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är höjda med 500 kronor vardera i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2012 (2011:1015).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:558

(Utkom d. 11 sept. 2012.)