Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:597 Utkom från trycket den 2 oktober 2012Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 20 september 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3. föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande lydelse.4 kap.1 b §1 b §För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform.Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)