Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:803 Utkom från trycket den 7 december 2012Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 29 november 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60. föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.12 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2009:496. Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar.Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnasuppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)