Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

 

3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 23 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.