Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:273 Utkom från trycket den 21 maj 2013Lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 8 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204. föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.3. För gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4 och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 1 § och 13 kap. 9 och 10 §§ i sin äldre lydelse.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)