Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.

12 kap. 9 §

Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

SFS 2013:633

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.