Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:633 Utkom från trycket den 2 juli 2013Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280. föreskrivs att 12 kap. 9 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.12 kap.9 §9 §Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)