Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:715) om prisbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014

Utkom från trycket den 10 september 2013
utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 400 kronor respektive 45 300 kronor för år 2014.1)

1)

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har satts ned med 100 kronor vardera i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2013 (2012:558).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:715

(Utkom d. 10 sept. 2013.)