Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1000 Utkom från trycket den 6 december 2013Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 28 november 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61. föreskrivs att 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.5 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2006:463. Kommunen ska sörja föratt föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal), ochatt föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)