Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 3 kap. 3 a § och 16 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 b §, av följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 3 a §

2 Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och ungdom.
Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har utländsk utbildning som erkänts enligt 3 b § andra stycket för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och ungdom som innefattar
  • 1. bedömning av om utredning ska inledas,
  • 2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
  • 3. uppföljning av beslutade insatser.
Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

3 kap. 3 b §

Socialnämnden får använda handläggare med utländsk utbildning för utförande av de uppgifter som anges i 3 a § andra stycket, om utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan.
Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall bedöma om kraven enligt första stycket är uppfyllda.

16 kap.

16 kap. 4 §

3 Inspektionen för vård och omsorgs beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol i ärenden om
  • 1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,
  • 2. omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
  • 3. föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,
  • 4. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9–11 §§, samt
  • 5. överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 §.
I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Andra beslut av Inspektionen för vård och omsorg enligt denna lag får inte överklagas.
Beslut av Socialstyrelsen enligt 16 kap. 6 § andra stycket får inte överklagas.
Beslut av Inspektionen för vård och omsorg och domstol i fråga som avses i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedelbart.

SFS 2013:1146

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. En handläggare som före ikraftträdandet anställts för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med den 30 juni 2019 behörig att utföra de angivna uppgifterna.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.
Senaste lydelse 2012:776.
Senaste lydelse 2012:944.