Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 5 §

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en enskild individ.

SFS 2014:579

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.