Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:579 Utkom från trycket den 25 juni 2014Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280. föreskrivs att 2 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.2 kap.5 §5 §Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en enskild individ.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMARIA LARSSONLars Hedengran(Socialdepartementet)