Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 e och 27 a §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

26 e §

2 Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som utför inspektionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras.

27 a §

3 Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om
  • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  • 2. det annars finns synnerliga skäl.

SFS 2014:756

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarMARIA LARSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.
Senaste lydelse 2009:597.
Senaste lydelse 2005:125.