Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:121 Utkom från trycket den 10 mars 2015Förordning om ändring i förordningen (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg;utfärdad den 26 februari 2015.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg dels att 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.1 §1 §En försäkrad som är arbetslös ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande enligt 28 a kap. 18 § första stycket 3, 31 a kap. 13 § första stycket 3 eller 103 c kap. 9 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken när han eller honär anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot minst en fjärdedel av ett heltidsarbete, ochaktivt söker sådant arbete som avses i 2.Med heltidsarbete i första stycket 2 avses ett arbete om 40 timmar per vecka.2 §2 §En försäkrad som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program men inte får aktivitetsstöd på grund av att han eller hon är avstängd från rätt till sådan ersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd behåller sin rätt till sjukpenning i särskilda fall enligt 28 a kap. 18 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken, rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt 31 a kap. 13 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken och boendetillägg enligt 103 c kap. 9 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken när han eller hon enligt den förordningeninte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan, inte lämnat en aktivitetsrapport till den offentliga arbetsförmedlingen inom utsatt tid eller inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet, ellerutan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.En försäkrad behåller sin rätt till sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg även när han eller hon utan att vara avstängd från rätt till aktivitetsstöd inte får sådan ersättning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 20152. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2015.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLKjell Rempler(Socialdepartementet)