Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016

Utkom från trycket den 8 september 2015

utfärdad den 27 augusti 2015.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 300 kronor respektive 45 200 kronor för år 20161) .

1)

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har satts ned med 200 kronor vardera i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2015 (2014:1053).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:536

(Utkom d. 8 sept. 2015.)