Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:757 Utkom från trycket den 4 december 2015Lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;utfärdad den 26 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41. föreskrivs att lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2016.Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLKjell Rempler(Socialdepartementet)