Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 förskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 5 §

2 Den enskildes avgifter får
  • 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,
  • 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

SFS 2015:967

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105.
Senaste lydelse 2010:250.