Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)2

dels att 4 a kap. ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 1 §

3 Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.
Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

16 kap.

16 kap. 3 §

4 Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om
  • – ansökan enligt 2 a kap. 8 §,
  • – bistånd enligt 4 kap. 1 §,
  • – vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
  • – förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
  • – medgivande enligt 6 kap. 6 §,
  • – medgivande enligt 6 kap. 12 §,
  • – återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
  • – samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
  • – avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.
På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

SFS 2015:970

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en ansökan om ersättning för kostnader för barns fritidsaktiviteter som har kommit in före ikraftträdandet
På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.
Senaste lydelse av

4 a kap. 1 § 2014:468

4 a kap. 2 § 2014:468

4 a kap. 3 § 2014:468

rubriken till 4 a kap. 2014:468.

Senaste lydelse 2014:468.
Senaste lydelse 2014:468.