Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017

Utkom från trycket den 6 september 2016

utfärdad den 25 augusti 2016.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 800 kronor respektive 45 700 kronor för år 20171) .

1)

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är höjda med 500 kronor vardera i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016 (2015:536).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:863

(Utkom d. 6 sept. 2016.)