Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1302 Utkom från trycket den 28 december 2016Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 20 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117. föreskrivs att 8 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.8 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2001:847. Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför attkostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, ellerposten tillhandahålls kostnadsfritt.Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)