Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 5, 7 och 8 §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 5 §

2 Den enskildes avgifter får
  • 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1–3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,
  • 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.

8 kap. 7 §

3 Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.
Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av
  • 1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller
  • 2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.
Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

8 kap. 8 §

4 Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.
Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att
  • 1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
  • 2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
  • 3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.
Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

SFS 2017:47

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.
Senaste lydelse 2015:967.
Senaste lydelse 2009:1233.
Senaste lydelse 2016:1302.