Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:47 Utkom från trycket den 21 februari 2017Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 9 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. föreskrivs att 8 kap. 5, 7 och 8 §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.8 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2015:967. Den enskildes avgifter fårför hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1–3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp.7 §7 § Senaste lydelse 2009:1233. Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.8 §8 § Senaste lydelse 2016:1302. Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför attkostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, ellerposten tillhandahålls kostnadsfritt.Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)