Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialförsäkringsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 §, 6 kap. 20 § och 59 kap. 13 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 7 §

En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land ska fortfarande anses vara bosatt här så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning.
Den som kommer till Sverige för att studera ska inte anses vara bosatt här.

6 kap.

6 kap. 20 §

Den som får någon av följande förmåner är försäkrad för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5, inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 och inkomstrelaterad efterlevandeförmån enligt 6 § 9 och 11:
 • 1. vårdbidrag enligt 5 kap. 9 § 5, som inte enbart avser merkostnader,
 • 2. dagpenning från arbetslöshetskassa,
 • 3. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • 4. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),
 • 5. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, och
 • 6. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst.

59 kap.

59 kap. 13 §

Som inkomst av anställning räknas följande sociala förmåner:
 • 1. Föräldrapenningsförmåner.
 • 2. Vårdbidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader.
 • 3. Ersättning från Försäkringskassan i form av sjuklönegaranti enligt 20 § lagen (1999:1047) om sjuklön.
 • 4. Sjukpenning eller motsvarande ersättning enligt denna balk eller annan författning eller på grund av särskilt beslut av regeringen. Detta gäller i den utsträckning ersättningen har trätt i stället för en försäkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.
 • 5. Inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning.
 • 6. Livränta på grund av arbetsskada eller annan skada som avses i 41–44 kap.
 • 7. Närståendepenning.
 • 8. Dagpenning från arbetslöshetskassa.
 • 9. Aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
 • 10. Ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).
 • 11. Dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga.
 • 12. Bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen föreskriver det.

SFS 2017:277

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.